postheadericon Przykładowe podanie o staż i praktyki

Młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową, zmuszeni są napisania podania do pracodawcy o praktykę lub staż, bez względu na to czy jest on płatny czy bezpłatny. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się też staż z PUP, który daje szansę zatrudnienia na co najmniej kilka miesięcy i zdobycia cennego doświadczenia. Jak napisać podanie?

Oto kilka przykładowych wniosków o staż i praktyki

  • wniosek o praktyki studenckie

……………………….

miejscowość, data

……………………….

imię i nazwisko studenta

……………………….

……………………….

adres zamieszkania studenta

………………………….

kierunek i rok studiów

………………………….

nr albumu studenta

 

…………………………

…………………………

…………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

 

Wniosek o przyjęcie na praktyki studenckie

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odbycie w Państwa firmie/instytucji praktyk studenckich w okresie od  …………………… do ……………………. .

 

…………………………

(podpis studenta)

Oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

…………………………

(podpis studenta)

ZGODA PRACPODAWCY

………………………………………………………………………………………………

 

…………………………..

(pieczęć i podpis pracodawcy)

  • wniosek o staż z urzędu pracy

 

……………………….

miejscowość, data

………………………..

wnioskodawca

 

Wniosek o zawarcie umowy o organizację stażu

 

Nazwa i adres organizatora stażu ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, upoważnionej do podpisania umowy ……………………………………………………………………………………………….

Forma prawna organizatora

……………………………………………………………………………………………….

Dokument określający status prawny organizatora

……………………………………………………………………………………………….

Rodzaj działalności według PKD

……………………………………………………………………………………………….

Liczba miejsc przewidzianych do odbycia stażu oraz nazwa zawodu

……………………………………………………………………………………………….

Wymagania dotyczące dyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proponowany okres odbycia stażu (nie krótszy niż 3 miesiące)

od ……………………. do ……………………………………

Miejsce odbycia stażu (warunki dojazdu)

………………………………………………………………………………………………

Godziny pracy bezrobotnego odbywającego staż

……………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia bezrobotnego wskazanego przez organizatora do przyjęcia na staż

………………………………………………………………………………………………….

Ze względu na charakter pracy w w/w zawodzie wnioskuję o wyrażenie zgody na realizację stażu w porze nocnej/systemie zmianowym (niewłaściwe skreślić?

TAK/NIE

 

Dane opiekuna bezrobotnego skierowanego na staż

 

Lp Imię i nazwisko opiekuna Stanowisko służbowe Czy opiekun aktualnie sprawuje opiekę nad stażystami? Jeżeli TAK, prosimy podać liczbę osób, nad którymi sprawuje opiekę?
1.
2.
3.

 

W terminie 30 dni po zakończonym stażu deklaruję podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

ilość osób: ………..

okres zatrudnienia dla każdej osoby: ………………..

forma przewidywanej umowy …………………..

wymiar czasu pracy dla każdej osoby ………………………..

 

Liczba osób zatrudnionych u organizatora na dzień składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ……………

Organizator w ostatnich 12 miesiącach korzystał/nie korzystał ze środków Funduszu Pracy przewidzianych na organizację stażu.

Gdy korzystał, należy wypełnić tabelkę.

 

Nr umowy Czas trwania umowy Ilość osób (stanowisko) Ilość osób zatrudnionych po zakończonej umowie
 1.
 2.
 3.

 

 

Czy organizator aktualnie organizuje staż? TAK/NIE

Jeżeli TAK, to ile osób ………. Z PUP w …………………………………

 

…………………………..

(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

 

  • wniosek o staż

 

……………………..

miejscowość, data

………………………..

wnioskodawca

 

…………………….

dane pracodawcy

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na staż (bezpłatny) na stanowisko …………………………….

Prośbę swą motywuję tym, że posiadam odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, aby wykonywać zawód ……………………… Ukończyłem (szkoły, praktyki, kursy)…………………. Jestem osobą pracowitą, sumienną, szybko uczącą się i przystosowującą się do nowych warunków.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

………………………..

(własnoręczny podpis)